For LEXER

They’re playing back Voltes V and Daimos on TV. And a legion of fans going berserk, rediscovering a lost childhood. I wonder if they mean anything to you, if you ever get the chance to catch them, and herd them off into your private empire. Your impenetrable, magical graceland. But you seem to have gotten the knack of mastering the wizardry of technology. Your fingers adept at surfing through channels, like seeking voices through the rustle of leaves in the forest. But oddly enough you’re persistent on a station with unwatchable reception. Leap with gurgling snigger to the scenes, we couldn’t even make out. But that’s your turf, and your folks could only sigh and resign to your reign. Who knows, perhaps, you’re merely at work or play, exploring the canvas of watercolor dreams. Picking out elusive butterflies, gentle elephants, trees that harbor elves, reading the rhymes of fireflies with their luminance.

Child, I will keep you between the pages of wonderment and haze. Our incomprehension makes us incomplete. Before us, you are God’s lucid word of man’s state of grace. – Teddy G. Espela

 

Para kay Lexer (Isinalin ni Teddy G. Espela)

Namamayani muli sina Voltes V at Daimos sa ere.  At sangkatutak na tagahanga ang nagwawala, binabalikan ang nakaligtaang kamusmusan. Sinasapantaha ko kung may katuturan sa iyo ang mga ito sakaling nahuhuli mo sila at iginagayak sa iyong kaharian, ang iyong di mapasok-pasok, di matibag, mahikang lupain ng biyaya.  Ang lohika ng telebisyon ay mukhang iyong napag-aralan, paham ka na rin ba sa teknolohiya?  Malikot katulad ng isip ang mga daliri sa pagkakapa ng palabas, singsinop ng paggagalugad ng mga tinig sa pagaspas ng mga dahon. At ngayon inaaliw mo kami sa iyong panonood. Hahalakhak ang mga paa, ang hagikhik sa iyong tinig ay parang daloy ng tubig-batis.  Wala kaming magagawa kundi ang magbuntunghininga at ipahinga ang kalooban sa iyong pagkakatangi.  Marahil isa-isa o sabay-sabay mong natutunton ang buhay mula sa makulay na panaginip na ginuhit ng Magiting na Pintor. Maririkit na paru-paro, elepanteng parang hukluban sa kahinahunan at salaysay ng daigdig, mga punong kumakalinga sa mga duwende, binabasa ang talinghaga ng mga alitaptap sa sidhi ng kanilang liwanag.

Lexer, kakalingain ka sa pagitan ng pahina ng mangha at di maapuhap.  Ang aming kahinaan ng pang-unawa sumusuklob sa aming pagkukulang.  Sa amin, ikaw ang matingkad na Salita ng Diyos sa kaganapan ng bawat nilikha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: